Aansprakelijkheid van een taxateur

Geplaatst door: Willem van Agt

In de vastgoedpraktijk is een taxateur inmiddels onmisbaar. Niet alleen bij de aankoop van een woning door een particulier. Maar ook bij de risicoanalyse van een bank bij een grote vastgoedbelegger. Of herfinanciering van een vastgoedportefeuille. Te positieve taxaties hebben een groot aandeel gehad in de laatste economische crisis. Fouten van taxateurs kunnen niet alleen schade opleveren bij hun opdrachtgevers, maar ook bij derden. Daarvoor kan de taxateur aansprakelijk zijn.

Goed opdrachtnemer en aansprakelijkheid

Net als bij makelaars of advocaten is de opdracht aan een taxateur een overeenkomst van opdracht. Opdrachtnemers moeten zich jegens hun opdrachtgevers gedragen als een goede opdrachtnemer (artikel 7:401 BW). Voor de aansprakelijkheid is de vraag of de taxateur heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwame vakgenoot mag worden verwacht. Wat onder een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot wordt verstaan, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Waaronder de aard en inhoud van de opdracht, de positie van de opdrachtnemer en de aard en de ernst van de betrokken belangen.

Specifiek voor taxateurs geldt dat een taxateur binnen redelijke grenzen dient in te staan voor de juistheid van het taxatierapport. Evenals de daarbij gehanteerde uitgangspunten en de zorgvuldigheid van het daaraan ten grondslag liggende onderzoek. Als komt vast te staan dat het taxatierapport op onjuiste wijze tot stand is gekomen, dan kan de taxateur aansprakelijk zijn. Daarbij heeft de taxateur ook de normen binnen de beroepsgroep in de gaten te houden.

Voorbeelden aansprakelijkheid taxateur

Het enkele feit dat de getaxeerde waarde flink afwijkt van andere taxaties levert niet direct aansprakelijkheid op. Evenmin een groot verschil met de gerealiseerde verkoopopbrengst.

Een taxateur die de planologische bestemming bedrijfswoning niet had meegewogen in de taxatie was aansprakelijk. Terwijl een ander juist de dans ontsprong in een vergelijkbaar geval. Ook het object ten onrechte als woning aanmerken en niet als bedrijfsruimte leverde aansprakelijkheid op.

Het gebruiken van onjuiste referentiepanden leidde ook tot aansprakelijkheid. Het niet adviseren om de woning nader bouwkundig te laten onderzoeken juist niet.

Aansprakelijkheid jegens derden

Een taxateur dient niet alleen tegenover zijn opdrachtgever in te staan voor de juistheid van de taxatie. En voor het feit dat dit gebaseerd is op deugdelijk onderzoek. Maar ook tegenover derden, zoals financiële instellingen. Die gebruiken het taxatierapport om een financieringsaanvraag te beoordelen. Daarbij mogen ook zij van de juistheid uit gaan. Ook al waren zij geen opdrachtgever.

Denkbaar is overigens ook het omgekeerde. Namelijk dat de taxateur van de financiële instelling aansprakelijk is tegenover een hypotheekgever. Bijvoorbeeld wanneer er tussentijds wordt getaxeerd en de taxatie onterecht te laag uitvalt, waardoor de financieringsinstelling het recht van hypotheek opzegt. Of verplicht wordt tot herfinanciering.

Dat geldt overigens ook voor de eigenaar van een woning na executieverkoop, waarbij de executant een onjuiste taxatie gebruikt voor goedkeuring van onderhandse verkoop. En dus voor een te laag bedrag verkoopt.

De derde kan dan mogelijk zijn schade succesvol verhalen op de taxateur.

Advocaat aansprakelijkheid taxateur

Wilt u meer informatie over de aansprakelijkheid van een taxateur? Vindt u dat een taxateur jegens u aansprakelijk is vanwege een onjuiste taxatie? Of wilt u als taxateur juist verweer voeren in een gerechtelijke procedure? Neem dan contact op te nemen met Willem van Agt van Flinck Advocaten, via telefoonnummer 020 – 26 10 234 of e-mail: [email protected].