Go to Top

Boete voor de niet-ingeschreven VvE

slapende VvEDe VvE is een vereniging die ontstaat bij de splitsing van een gebouw. Het lidmaatschap van een VvE is voor een appartementsgerechtigde verplicht. Die eigenaar kan te maken krijgen met een actieve, maar ook met een slapende VvE. Een slapende VvE heeft bijvoorbeeld geen (actief) bestuur, er wordt niet vergaderd en/of contributies geïnd voor een fonds. Vaak is een slapende VvE ook niet in het handelsregister geregistreerd, terwijl dat wettelijk is verplicht. Mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten over de boete voor een niet-ingeschreven VvE.

Economisch delict

De VvE dient als zodanig in het handelsregister te worden ingeschreven. Deze verplichting staat in artikel 6 Handelsregisterwet 2007. Schending van deze verplichting is volgens de Handelsregisterwet 2007 verboden en daarmee een economisch delict in de zin van de Wet op de Economische Delicten (WED). De boete voor de niet-ingeschreven VvE kan volgens de WED oplopen tot EUR 16.750,- (vierde categorie).

Bijdrageplicht voor elke eigenaar

Het is een wettelijk uitgangspunt dat alle eigenaars binnen een VvE naar rato van hun breukdeel bijdragen in de schulden en kosten van een VvE. Mocht er bijvoorbeeld een boete aan een niet-ingeschreven VvE worden opgelegd, dan is elke eigenaar in beginsel gehouden zijn deel van die boete te betalen. Deze bijdrageplicht volgt uit artikel 5:113 BW.

Hoofdelijke aansprakelijkheid eigenaar

Naast de verplichting om (uiteindelijk) het eigen deel van een boete te betalen, wordt in artikel 5:113 lid 5 BW bepaald dat elke eigenaar “hoofdelijk” aansprakelijk is voor de schulden van de VvE. Iedere eigenaar kan dan ook voor de volledige betaling van een bestuurlijke boete worden aangesproken!

Hoofdelijkheid houdt namelijk in dat meerdere schuldenaren aansprakelijk zijn voor de gehele schuld. Het staat de schuldeiser bij hoofdelijkheid vrij te bepalen wanneer en wie hij tot nakoming aanspreekt. Dit staat los van de (onderlinge) vraag welk deel daarvan door elke schuldenaar moet worden gedragen.

Kortom, het bevoegd gezag kan na de constatering dat een VvE niet aan haar registratieplicht voldoet, de VvE een boete opleggen. Indien die schuld niet door de VvE wordt betaald, dan kan het bevoegd gezag kiezen welke eigenaar hij voor de betaling van de – volledige – boete zal aanspreken. Indien de “uitgekozen” eigenaar dan niet betaald, dan kunnen jegens hem rechtsmaatregelen worden genomen om de boete te innen. Ongeacht de vraag in welke verhouding die eigenaar aan de boete behoort bij te dragen.

In de praktijk komt het voor dat één eigenaar voor het geheel van een schuld wordt aangesproken. In de uitspraak van de Hoge Raad in 2012 komen meerdere voorbeelden aan de orde waarbij één eigenaar als eerste wordt geconfronteerd met bestuursdwang.

Nadat een boete is voldaan, dan heeft de betalende eigenaar wel een regresrecht jegens de andere eigenaars binnen zijn VvE. De betalende eigenaar kan dan ook naderhand jegens elke andere eigenaar aanspraak maken op betaling van hun deel van de betaalde boete.

Eigen verantwoordelijkheid eigenaar

Iedere bestuurder wordt geacht zijn VvE te registeren (artikel 18 Handelsregisterwet). Ingeval van een boete voor de niet-ingeschreven VvE, dan is het echter niet zo dat alleen het bestuur die boete dient te betalen omdat zij registratie heeft nagelaten. In beginsel geldt namelijk de bijdrageplicht van artikel 5:113 BW voor de schulden van een VvE.

Naast de wettelijke bijdrageplicht, hebben eigenaars eigen verantwoordelijkheid. De eigenaars kunnen zich niet zomaar achter het bestuur verschuilen. Mocht de VvE bijvoorbeeld niet zijn ingeschreven met als oorzaak dat de VvE inactief is, dan waren de eigenaars daarvan wel op de hoogte. Zij hadden het initiatief tot inschrijving kunnen nemen. Het bestuur aanspreken lijkt dan ook niet succesvol. Mogelijk is dat wel succesvol indien het bestuur hardnekkig heeft geweigerd om tot inschrijving over te gaan.

Meer informatie?

De inschrijving van uw VvE kan eenvoudig en tegen lage kosten, zie bijvoorbeeld de website van de Kamer van Koophandel. Mocht u vragen hebben over de boete voor de niet-ingeschreven VvE, dan kunt u contact opnemen met advocaat mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: kieffer@flinckadvocaten.nl.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+